a truepes ti sà la rojules scialdi beles,
te si culëures vives y ch’l bon tof che ncanta lascian semië,
ma puec prijea na vintlana te n pra da d’ansciuda …
… tl usservé l ruscel che se dlëiga cun l levé dl surëdl,
n pavël che dessënia si jol tl’aria ~
coche nce la nibles se trasfurmea tresora ulgan al vënt,
me lascia unì pel de gialina da tan de sensazions
preduminantes dl Crià …
y l recunësce suverenamënter per na gran marueia.